ระบบบริการศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตร

15

ศิษย์เก่า

10,528


ติดตามข่าวสาร

จากศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย


หลักสูตรฝึกอบรม

รับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม

ข่าวล่าสุด

สิทธิประโยชน์

  • เอกสารทางการศึกษา
  • การฝากข่าวประชาสัมพันธ์
  • การเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น/หรือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
  • ไม่พลาดรับข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
reg@nmu.ac.th
02 244 3000 ต่อ 5839