ระบบบริการศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เข้าสู่ระบบ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ดังนี้
username : รหัสนักศึกษา
password : เลขบัตรประชาชน
ทั้งนี้หากลืมรหัสนักศึกษาสามารถค้นหาได้จากเมนู ค้นหาผู้สำเร็จการศึกษา หรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้แจ้งได้ที่ reg@nmu.ac.th